Hướng dẫn tổ chức thi IOE - VIOLYMPIC Năm học 2015-2016 (Sở GD Đăk Lawk)

Đăng lúc: Thứ tư - 02/12/2015 12:18 - Người đăng bài viết: adminpdp
Hướng dẫn tổ chức thi IOE - VIOLYMPIC Năm học 2015-2016 (Sở GD Đăk Lawk)

Hướng dẫn tổ chức thi IOE - VIOLYMPIC Năm học 2015-2016 (Sở GD Đăk Lawk)

 UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————————
Số: 1434/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và tham gia Olympic Tài năng tiếng Anh
dành cho học sinh phổ thông
 năm học 2015-2016
              Đắk Lắk, ngày 24 tháng 11 năm 2015
 
 
                            Kính gửi:
                                    - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thị xã/thành phố;
                                    - Các trường trung học phổ thông.
Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) và Công văn số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015 – 2016, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015 – 2016 như sau:
A. Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông
I. Những vấn đề chung
1. Các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông (THPT) (sau đây gọi chung là các đơn vị) thành lập Ban Tổ chức (BTC) cấp tương ứng và chỉ đạo việc triển khai các vòng thi theo đúng quy định.
2. BTC các đơn vị cần thường xuyên vào website
http://www.ioe.vn để theo dõi các văn bản, quyết định, hướng dẫn về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin và các thông báo của BTC cấp toàn quốc.
3. Căn cứ các văn bản của Sở GDĐT, các đơn vị vận dụng và hướng dẫn cho học sinh tham gia theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện của địa phương.
4. Các vòng thi chính thức được cung cấp độc lập với các vòng tự luyện. Nội dung gồm nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Để tham gia vòng chính thức, học sinh phải đáp ứng một số điều kiện tối thiểu như sau:
a) Để tham gia vòng thi cấp trường, học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15; học sinh THPT phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.
b) Để tham gia vòng thi cấp huyện/thị xã/thành phố (gọi chung là cấp huyện), học sinh TH và THCS phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.
c) Để tham gia vòng thi cấp tỉnh học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25.
d) Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được chọn dự thi căn cứ các tiêu chí do BTC cấp tỉnh quy định sau khi có kết quả vòng thi cấp tỉnh.
đ) Để tham gia các vòng thi chính thức, học sinh phải vượt qua các vòng tự luyện trước ngày thi của vòng thi tương ứng ít nhất 01 (một) ngày.
5. Các vòng thi cấp trường và cấp huyện được tổ chức cho mọi học sinh đủ điều kiện tham gia. BTC cấp nào chịu trách nhiệm xét giải thưởng cho vòng thi do cấp đó tổ chức và chọn học sinh để tham dự vòng thi tiếp theo.
6. Căn cứ Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) ban hành theo Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT, Sở GDĐT sẽ chọn tối đa 120 học sinh lớp 5; 120 học sinh lớp 9 và 120 học sinh lớp 11 để tham gia vòng thi cấp toàn quốc. Để tham gia vòng toàn quốc, học sinh phải đáp ứng điều kiện tối thiểu tại mục 4 nêu trên và các điều kiện khác do BTC cấp tỉnh quy định.
7. Các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất và phải tắt tất cả những phần mềm hỗ trợ download trước khi thi (xem phần hỗ trợ trên trang
http://www.ioe.vn). Cần bố trí máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố. Chuẩn bị phương án có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới. Các thiết bị có tính năng truy cập Internet khác chỉ dùng để tự luyện, không được sử dụng trong các vòng thi chính thức.
8. Các đơn vị bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi (02 giám thị/phòng thi) và có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách từng khối thi phải lưu và bảo quản theo quy định ngay sau khi tổ chức xong vòng thi.
9. Nếu có trục trặc cần thi lại ở vòng chính thức, các đơn vị phải báo cáo ngay về Sở qua điện thoại đồng thời quét hoặc chụp ảnh văn bản gửi trực tiếp về địa chỉ email của BTC cấp toàn quốc đồng thời gửi cho Phòng Giáo dục Trung học và Phòng Giáo dục Tiểu học theo các địa chỉ sau:
ioe@moet.edu.vn, dhgiang@moet.edu.vn, và email nội bộ của Phòng Giáo dục Trung học và Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT. BTC cấp toàn quốc sẽ bố trí thi lại vào thời gian phù hợp. Công văn báo cáo phải có số điện thoại và địa chỉ email của đơn vị báo cáo để BTC liên lạc khi cần thiết.
10. Mã số thi các vòng thi
a) Việc tạo mã số thi đối với vòng thi cấp trường và vòng thi cấp huyện thực hiện theo hướng dẫn trên trang
http://www.ioe.vn. Sở GDĐT giao việc lập, quản lý và đảm bảo bảo mật 01 (một) tài khoản giáo viên cho cán bộ phụ trách cuộc thi để sử dụng tài khoản này tạo mã số thi.
b) Mỗi khung giờ thi của mỗi khối lớp phải có mã số thi chính thức và dự phòng riêng. Mỗi mã số chỉ dùng được cho một khung giờ và một khối lớp. Mã số thi phải được bảo mật và chỉ công bố sớm nhất 15 phút trước giờ thi của vòng thi. Sau khi thi xong, cán bộ phụ trách phải khóa mã số thi.
II. Các vòng thi chính thức
1. Vòng thi cấp trường đối với TH và THCS
Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:

Cấp Ngày thi Khối lớp Đợt 1 Đợt 2
Tiểu học 05, 06/12/2015 Khối lớp 3 09h30’ đến 10h00’ 15h30 đến 16h00
Khối lớp 4 07h30’ đến 08h00’ 13h30 đến 14h00
Khối lớp 5 08h30’ đến 09h00’ 14h30 đến 15h00
THCS 12, 13/12/2015 Khối lớp 6 07h30’ đến 08h00’ 13h30 đến 14h00
Khối lớp 7 08h30’ đến 09h00’ 14h30 đến 15h00
Khối lớp 8 10h30’ đến 11h00’ 16h30 đến 17h00
Khối lớp 9 09h30’ đến 10h00’ 15h30 đến 16h00
 
2. Vòng thi cấp huyện đối với cấp TH và THCS và cấp trường đối với THPT
a) Việc tổ chức vòng thi cấp huyện do các phòng GDĐT hướng dẫn các trường trực thuộc phòng thực hiện. Các trường THPT tổ chức thi tại trường. Các phòng GDĐT và các trường THPT ra quyết định thành lập Hội đồng thi (thành phần Hội đồng thi tham khảo tại mục 3.1.d ).
b) Đối với vòng thi cấp huyện dành cho học sinh cấp TH và THCS, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT tổ chức thi tập trung tại một số trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, đồng thời bố trí cán bộ giám sát chéo giữa các điểm thi. Vòng thi cấp huyện và cấp trường đối với THPT được tổ chức vào 02 ngày 16 và 17/01/2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

Cấp Khối lớp Đợt 1 Đợt 2
TH, THCS Khối lớp 3 và Khối lớp 8 07h00 đến 07h30 13h00 đến 13h30
Khối lớp 4 và Khối lớp 9 08h00 đến 08h30 14h00 đến 14h30
TH, THPT Khối lớp 5 và Khối lớp 10 09h00 đến 09h30 15h00 đến 15h30
THCS, THPT Khối lớp 6 và Khối lớp 11 10h00 đến 10h30 16h00 đến 16h30
Khối lớp 7 và Khối lớp 12 11h00 đến 11h30 17h00 đến 17h30
 
c) Học sinh hoàn thành bài thi phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và ký tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài).
d) Sau khi tổ chức vòng thi cấp huyện và cấp trường đối với THPT, các đơn vị lập danh sách học sinh đề nghị tham gia vòng thi cấp tỉnh và gửi về Sở GDĐT (qua email nội bộ của Phòng GDTH và Phòng GDTrH) chậm nhất vào ngày 08/02/2016 để Sở GDĐT chuẩn bị vòng thi cấp tỉnh.
3. Vòng thi cấp tỉnh
3.1. Căn cứ kết quả thi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, Sở GDĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh và giao cho các đơn vị thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị coi thi căn cứ khung giờ thi cho các khối, cụ thể như sau:
a) Số lượng học sinh đăng ký dự thi cấp tỉnh:
- Đối với cấp TH và THCS: mỗi phòng giáo dục và đào tạo được đăng kí tối đa 20 học sinh/khối lớp (riêng đối với Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột: 30 học sinh/khối lớp);
- Đối với cấp THPT: mỗi trường THPT được đăng kí tối đa 10 học sinh/khối lớp (riêng đối với trường THPT Chuyên Nguyễn Du: 20 học sinh/khối lớp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Địa điểm thi đối với cấp TH và THCS: Tổ chức thi theo đơn vị phòng GDĐT, tập trung tại một số trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi do các phòng GDĐT giới thiệu;
c) Cấp THPT thi tại các trường THPT sau:

Stt Học sinh của các trường THPT thuộc địa bàn Địa điểm thi
1 Thành phố Buôn Ma Thuột Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
2 Thị xã Buôn Hồ Trường THPT Hai Bà Trưng
3 Huyện Buôn Đôn Trường THPT Buôn Đôn
4 Huyện Cư Kuin Trường THPT Việt Đức
5 Huyện Cư M’gar Trường THPT Cư M’gar
6 Huyện Ea Kar Trường THPT Ngô Gia Tự
7 Huyện Ea H’Leo Trường THPT Ea H’Leo
8 Huyện Ea Súp Trường THPT Ea Súp
9 Huyện Krông Ana Trường THPT Krông Ana
10 Huyện Krông Bông Trường THPT Krông Bông
11 Huyện Krông Buk Trường THPT Phan Đăng Lưu
12 Huyện Krông Năng Trường THPT Phan Bội Châu
13 Huyện Krông Pắk Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
14 Huyện Lắk Trường THPT Lắk
15 Huyện  M’ Đrắk Trường THPT Nguyễn Tất Thành
- Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được chọn làm địa điểm thi vòng cấp tỉnh chủ động lập kế hoạch và tổ chức họp các đơn vị có học sinh tham gia dự thi để thống nhất phương án tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi.
d) Hội đồng thi: Sở GDĐT tổ chức 30 Hội đồng thi, trong đó có 15 Hội đồng thi của 15 phòng GDĐT và 15 Hội đồng thi đặt tại 15 trường THPT nêu trên. Các phòng GDĐT và các trường THPT được chọn đặt điểm thi ra quyết định thành lập Hội đồng thi cấp tỉnh gồm các thành phần sau:
- Đối với các phòng GDĐT:
+ Chủ tịch, phó chủ tịch: Lãnh đạo phòng GDĐT;
+ Ban thư ký: ít nhất 02 người, là chuyên viên của phòng GDĐT hoặc giáo viên các trường được chọn đặt Hội đồng thi;
+ Giám thị: Chuyên viên của phòng GDĐT hoặc giáo viên các trường với nòng cốt là chuyên viên, giáo viên đang phụ trách hoặc giảng dạy các môn Tin học, Tiếng Anh. Đảm bảo 02 giám thị/phòng thi.
+ Bộ phận phục vụ, kỹ thuật, kế toán, thủ quỹ;
+ Hội đồng họp chuẩn bị cho tổ chức thi lúc 14h00 ngày 26/02/2016.
-      Đối với các trường THPT:
+ Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nơi đặt điểm thi;
+ Phó Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng của các trường có học sinh dự thi;
+ Ban thư ký: ít nhất 02 người, do Chủ tịch chọn cử;
+ Giám thị: Giáo viên các trường với nòng cốt là giáo viên đang phụ trách hoặc giảng dạy các môn Tin học, Tiếng Anh. Đảm bảo 02 giám thị/phòng thi.
+ Bộ phận phục vụ, kỹ thuật, kế toán, thủ quỹ;
+ Hội đồng họp chuẩn bị cho tổ chức thi lúc 14h00 ngày 26/02/2016.
Lưu ý: Các Chủ tịch Hội đồng thi có mặt vào lúc 8h00 ngày 26/02/2016 tại Hội trường A, Sở GDĐT, số 08 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột để nhận mã số thi cấp tỉnh.
3.2. Ngày thi: Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức vào 02 ngày: ngày 27 và 28/02/2016 với khung giờ thi cho các khối lớp như vòng thi cấp huyện và cấp trường đối với THPT nêu tại mục II.2. Sau khi hoàn thành vòng thi, Sở GDĐT sẽ lựa chọn học sinh khối 5, 9, 11 tham gia vòng thi cấp toàn quốc.
Toàn bộ hồ sơ của vòng thi cấp tỉnh gồm danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo thi, bảng ghi tên ghi điểm có chữ ký của học sinh gửi về Ban tổ chức cấp tỉnh ngay khi tổ chức xong vòng thi.
4. Vòng thi cấp toàn quốc
4.1. Thời gian, địa điểm
Vòng thi cấp toàn quốc Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) năm học 2015-2016 được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào ngày 09/4/2016. Học sinh toàn tỉnh sẽ tập trung thi tại một trong hai địa điểm như sau:
- Địa điểm 1: Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.
- Địa điểm 2: Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, đường Trương Quang Giao, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.
4.2. Khối lớp và khung thời gian thi

Ngày thi Khối lớp Thời gian
09/4/2016 Khối lớp 11 08h00 đến 08h30
Khối lớp 5 09h00 đến 09h30
Khối lớp 9 10h00 đến 10h30
 
Học sinh hoàn thành bài thi phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và ký tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903.436.757 để được hỗ trợ.
B. Olympic “Tài năng tiếng Anh”
Năm học 2015-2016 là năm thứ ba Sở GDĐT chọn cử học sinh tham gia Olympic “Tài năng tiếng Anh” do Bộ GDĐT tổ chức nhằm tăng cường giao lưu học hỏi và tạo điều kiện cho các em học sinh thể hiện đầy đủ các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói, trong việc học tập bộ môn tiếng Anh.
1. Đối tượng
Sở GDĐT xem xét lựa chọn 02 học sinh lớp 5; 02 học sinh lớp 9 và 02 học sinh lớp 11 tham dự Olympic “Tài năng tiếng Anh” căn cứ vào các tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
1.1. Kết quả Olympic tiếng Anh trên Internet theo tiêu chí lựa chọn do ban tổ chức cấp tỉnh quy định;
1.2. Kết quả đánh giá kỹ năng nghe và nói của học sinh qua khảo sát của Sở GDĐT.
2. Thời gian và địa điểm
Olympic “Tài năng tiếng Anh” được Bộ GDĐT tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào 02 ngày 18-19/3/2016.
3. Nội dung dự thi
Học sinh sẽ tham dự 03 nội dung như sau:
3.1. What’s the Topic?
Học sinh xem các hình ảnh và đưa ra chủ đề chung của các hình ảnh. Chủ đề và nội dung của các hình ảnh nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tương ứng của từng cấp, lớp. Nội dung chiếm tỷ lệ 20% kết quả chung cuộc.
3.2. Are You a Good Communicator?
Học sinh sẽ xem các video với chủ đề và tình huống phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện các yêu cầu về giao tiếp và xử lý các tình huống giao tiếp. Nội dung chiếm tỷ lệ 30% kết quả chung cuộc.
3.3. Who’s the Best Orator?
Học sinh sẽ tham gia hùng biện với các chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung chiếm tỷ lệ 50% kết quả chung cuộc.
C. Triển khai thực hiện
Kinh phí tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông do đơn vị ra quyết định thành lập Hội đồng thi chủ động bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác phù hợp.
Đối với các trường THPT được chọn  làm địa điểm tổ chức thi vòng cấp tỉnh: Sở GDĐT giao thủ trưởng đơn vị chủ động phối hợp với các trường THPT có học sinh tham gia dự thi trong việc huy động các nguồn kinh phí phù hợp để tổ chức thi.
Kinh phí tham gia Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông chi theo quy định tài chính hiện hành từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí phù hợp khác của Sở GDĐT.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu triển khai để tổ chức tốt cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2015 – 2016 đồng thời tuyên truyền cho giáo viên và học sinh về nội dung cũng như tiêu chí lựa chọn của Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp toàn quốc do Bộ GDĐT tổ chức. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở GDĐT (Phòng GDTrH hoặc Phòng GDTH) để thống nhất giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng GDTH (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDTrH.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
  Nguyễn Ngọc Quang

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
────────
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
───────────────────
Số: 1433/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi
giải toán qua Internet năm học 2015-2016
Đắk Lắk, ngày 24 tháng 11 năm 2015
                            Kính gửi:
                                    - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thị xã/thành phố;
                                    - Các trường trung học phổ thông.
Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Công văn số 4891/BGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015-2016, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể về vòng thi các cấp giải toán qua Internet năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Lựa chọn vòng thi và thời gian thi
1.1. Thi Toán bằng tiếng Việt
a) Vòng thi cấp trường
Các trường chọn một trong các vòng thi sau:


STT Vòng
thi
Thời gian tổ chức thi
1 10 14h đến 17h, từ ngày 21/12/2015 đến 30/12/2015
2 11 14h đến 17h, từ ngày 04/01/2016 đến 09/01/2016
3 12 14h đến 17h, từ ngày 18/01/2016 đến 22/01/2016
 
Trường hợp đặc biệt, trường nào chưa tổ chức thi được theo đúng lịch thì sẽ chọn vòng 13 hoặc vòng 14 để thi lại.
b) Vòng thi cấp huyện
- Vòng thi cấp huyện: Vòng thi số 15. Thi đề 2, ngày 11/3/2016 (Thứ 6),
- Các ca thi như sau:

STT Ca thi Khối thi Ngày thi
1 Từ 8h00-9h00  1; 6 11/3/2016
2 Từ 9h30-10h30  2 ; 8; 9 11/3/2016
3 Từ 14h00-15h00  3; 7 11/3/2016
4 Từ 15h30-16h30  4; 5 11/3/2016
- Vòng thi cấp huyện (dự phòng): Vòng thi số 16, ngày 14/3/2016.
- Việc tổ chức vòng thi cấp huyện do các phòng GDĐT hướng dẫn các trường trực thuộc phòng thực hiện. Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT tổ chức thi tập trung tại một số trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, đồng thời bố trí cán bộ giám sát chéo giữa các điểm thi.
- Sau khi tổ chức vòng thi cấp huyện, các đơn vị lập danh sách học sinh đề nghị tham gia vòng thi cấp tỉnh và gửi về Sở GDĐT (qua email nội bộ của Phòng GDTH và Phòng GDTrH) chậm nhất vào ngày 18/3/2016 để Sở GDĐT chuẩn bị vòng thi cấp tỉnh.
c) Vòng thi cấp tỉnh
- Căn cứ kết quả thi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, Sở GDĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh và giao cho các đơn vị thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị coi thi căn cứ khung giờ thi cho các khối, cụ thể như sau:
- Vòng thi cấp tỉnh: Vòng thi số 17, ngày 23/3/2016.
- Các ca thi như sau:

STT Ca thi Khối lớp Thời gian thi
1 Từ 8h00-9h00 1; 2; 6 23/3/2016
2 Từ 9h30-10h30 3; 7; 8 23/3/2016
3 Từ 14h00-15h00 4; 9; 10 23/3/2016
4 Từ 15h30-16h30 5; 11; 12 23/3/2016
- Vòng thi cấp tỉnh (dự phòng): Vòng thi số 18, ngày 25/3/2016.
- Hội đồng thi: Sở GDĐT tổ chức 30 Hội đồng thi, trong đó có 15 Hội đồng thi của 15 phòng GDĐT và 15 Hội đồng thi đặt tại 15 trường THPT nêu trên. Các phòng GDĐT và các trường THPT được chọn đặt điểm thi ra quyết định thành lập Hội đồng thi cấp tỉnh gồm các thành phần sau:
- Đối với các phòng GDĐT:
+ Chủ tịch, phó chủ tịch: Lãnh đạo phòng GDĐT;
+ Ban thư ký: ít nhất 02 người, là chuyên viên của phòng GDĐT hoặc giáo viên các trường được chọn đặt Hội đồng thi;
+ Giám thị: Chuyên viên của phòng GDĐT hoặc giáo viên các trường với nòng cốt là chuyên viên, giáo viên đang phụ trách hoặc giảng dạy các môn Tin học, Tiếng Anh. Đảm bảo 02 giám thị/phòng thi.
+ Bộ phận phục vụ, kỹ thuật, kế toán, thủ quỹ;
+ Hội đồng họp chuẩn bị cho tổ chức thi lúc 14h00 ngày 26/02/2016.
-      Đối với các trường THPT:
+ Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nơi đặt điểm thi;
+ Phó Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng của các trường có học sinh dự thi;
+ Ban thư ký: ít nhất 02 người, do Chủ tịch chọn cử;
+ Giám thị: Giáo viên các trường với nòng cốt là giáo viên đang phụ trách hoặc giảng dạy các môn Tin học, Tiếng Anh. Đảm bảo 02 giám thị/phòng thi.
+ Bộ phận phục vụ, kỹ thuật, kế toán, thủ quỹ;
- Địa điểm thi đối với cấp TH và THCS: Tổ chức thi theo đơn vị phòng GDĐT, tập trung tại một số trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi do các phòng GDĐT giới thiệu;
- Cấp THPT thi tại các trường THPT sau:

Stt Học sinh của các trường THPT thuộc địa bàn Địa điểm thi
1 Thành phố Buôn Ma Thuột Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
2 Thị xã Buôn Hồ Trường THPT Hai Bà Trưng
3 Huyện Buôn Đôn Trường THPT Buôn Đôn
4 Huyện Cư Kuin Trường THPT Việt Đức
5 Huyện Cư M’gar Trường THPT Cư M’gar
6 Huyện Ea Kar Trường THPT Ngô Gia Tự
7 Huyện Ea H’Leo Trường THPT Ea H’Leo
8 Huyện Ea Súp Trường THPT Ea Súp
9 Huyện Krông Ana Trường THPT Krông Ana
10 Huyện Krông Bông Trường THPT Krông Bông
11 Huyện Krông Buk Trường THPT Phan Đăng Lưu
12 Huyện Krông Năng Trường THPT Phan Bội Châu
13 Huyện Krông Pắk Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
14 Huyện Lắk Trường THPT Lắk
15 Huyện  M’ Đrắk Trường THPT Nguyễn Tất Thành
- Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được chọn làm địa điểm thi vòng cấp tỉnh chủ động lập kế hoạch và tổ chức họp các đơn vị có học sinh tham gia dự thi để thống nhất phương án tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi.
Toàn bộ hồ sơ của vòng thi cấp tỉnh gồm danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo thi, bảng ghi tên ghi điểm có chữ ký của học sinh gửi về Ban tổ chức cấp tỉnh ngay khi tổ chức xong vòng thi.
d) Vòng thi cấp toàn quốc
- Vòng thi cấp toàn quốc dành cho học sinh các khối lớp 5; 9 và 11.
- Vòng thi toàn quốc: Vòng thi số 19, ngày 08/4/2016,  từ 8h00 đến 9h00.
- Căn cứ kết quả vòng thi cấp tỉnh, Sở GDĐT sẽ quyết định số lượng học sinh tham dự vòng thi cấp toàn quốc.
1.2. Thi Toán bằng tiếng Anh
Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, nhằm mở rộng sân chơi trí tuệ cho học sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh, năm học 2015-2016, Sở GDĐT khuyến khích tất cả các trường tiểu học và THCS tham gia thi Toán bằng tiếng Anh. Các trường hướng dẫn học sinh vào trang
http://violympic.vn để tham khảo hướng dẫn thi, đề thi của các năm trước.
- Năm học 2015-2016, các vòng thi chính thức được tổ chức theo lịch cụ thể như sau:

STT Cấp Vòng
thi
Khối lớp Thời gian tổ chức thi
1 Trường 7 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 8h00 – 16h30,
ngày 21/12 đến 25/12/2015
2 Huyện 8 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 8h00 – 16h30, ngày 04/3/2016
3 Tỉnh 9 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 8h00 – 16h30, ngày 18/3/2016
4 Toàn quốc 10 4, 8 10h00 – 11h00, ngày 08/4/2016
 
2. Tạo mã thi vòng thi các cấp
Ban Tổ chức (BTC) cấp toàn quốc sẽ duyệt ID của học sinh dự thi, chỉ những học sinh được cấp mã thi và được duyệt ID mới thi được. Mã thi của đơn vị nào chỉ có tác dụng cho học sinh của đơn vị đó. Người được giao trách nhiệm tạo mã cho vòng thi các cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật mã thi.
a) Cấp trường
- Mã trường chỉ tạo được kể từ ngày 07/12/2015.
- Ban tổ chức cấp trường cử một (01) cán bộ đăng ký thành viên với đối tượng là giáo viên để tạo mã thi cho trường mình
(xem hướng dẫn tạo mã trên trang http://violympic.vn).
- Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị của mỗi trường. Nếu thi nhiều đợt thì phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ số mã và phải ghi rõ mã thi cho đợt thi nào.
- Mỗi đợt thi BTC nên tạo thêm mã số dự phòng để sử dụng khi một mã số nào đó không sử dụng được.
b) Cấp huyện
- Ban tổ chức cấp huyện cử cán bộ vào đăng ký thành viên trên trang
http://violympic.vn với đối tượng là giáo viên (có thể cử cán bộ phụ trách theo cấp học) sau đó vào tạo mã dự thi cấp huyện, tỉnh, cho địa phương mình.
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tạo mã thi đăng ký thông tin với BTC cấp toàn quốc. Các đơn vị gửi đăng ký thành viên “Tạo mã” cho BTC cấp toàn quốc trước ngày 15/02/2016.
- Mỗi ca thi phải tạo 02 mã, một mã chính và một mã phụ.
3. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp
Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp toàn quốc qua địa chỉ email của BTC và bản cứng theo địa chỉ: Phòng Violympic, Trường Đại học FPT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
- Đối với vòng thi cấp trường, huyện: Số học sinh từng khối lớp do BTC các cấp mỗi địa phương quy định.
- Đối với vòng thi cấp tỉnh: Số lượng học sinh từng khối lớp đăng ký dự thi cụ thể như sau:
+ Đối với cấp TH và THCS: mỗi phòng giáo dục và đào tạo được đăng kí tối đa 20 học sinh/khối lớp (riêng đối với Phòng GDĐT thành phố Buôn Ma Thuột: 30 học sinh/khối lớp);
+ Đối với cấp THPT: mỗi trường THPT được đăng kí tối đa 10 học sinh/khối lớp (riêng đối với trường THPT Chuyên Nguyễn Du: 20 học sinh/khối lớp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Đối với vòng thi cấp toàn quốc: Căn cứ kết quả vòng thi cấp tỉnh, Sở GDĐT sẽ quyết định số lượng học sinh tham dự vòng thi cấp toàn quốc.
4. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet
- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website
http://violympic.vn hay không? Kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Adobe Flash Player chưa? Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay không?
- Khuyến cáo: 
http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt. Khi đó cần vào mục “Trợ giúp” để xem hướng dẫn cài đặt.
- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục “
Những điều cần biết”) hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi, lúc đó cho phép học sinh vào thi lại.
5. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi
- Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.
- Giấy nháp của thí sinh do Hội đồng thi phát.
- Học sinh từ lớp 5 trở lên được mang máy tính cầm tay vào phòng thi.
6. Cách tính điểm và thời gian làm bài
-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.
- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi phải chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. Ban tổ chức cấp toàn quốc chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.
- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.
7. Tổ chức thi 
- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt Hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.
- Trước giờ thi chính thức 05 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.
- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi.
- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Kết quả” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.
- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. Khi hết giờ thi, người quản lý mã phải vào khóa mã thi.
- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập và vào mục “Thi các cấp”, chọn phần “Thống kê kết quả thi”, nhập mã thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết quả của các học sinh thi bởi mã số này.
- Khi một đợt thi kết thúc, BTC các cấp phải khóa mã thi của đợt đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ đã tạo mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục “Quản lí mã”, để khóa mã.
- Khi có sự cố trong phòng thi, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với BTC để được hướng dẫn xử lý.
8. Xếp hạng học sinh và xét giải cá nhân theo từng khối lớp
Đối với vòng thi cấp trường và cấp huyện: Căn cứ Thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức các cấp sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.
Đối với vòng thi cấp tỉnh: Sau khi tổ chức thi xong, các phòng GDĐT và các trường THPT gửi kết quả thứ hạng học sinh theo hai chỉ số nêu trên để Sở GDĐT làm căn cứ xếp giải.
9.  Kinh phí
Kinh phí tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông do đơn vị ra quyết định thành lập Hội đồng thi chủ động bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác phù hợp.
Đối với các trường THPT được chọn  làm địa điểm tổ chức thi vòng cấp tỉnh: Sở GDĐT giao thủ trưởng đơn vị chủ động phối hợp với các trường THPT có học sinh tham gia dự thi trong việc huy động các nguồn kinh phí phù hợp để tổ chức thi.
Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT (Phòng GDTrH) theo số điện thoại 0500.3856341 để trao đổi, thống nhất./.     

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng GDTH (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDTrH.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
  Nguyễn Ngọc Quang
                                 
 

                                                                    
 
Tác giả bài viết: Cao Xuân Quế
Nguồn tin: Trường SGD
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hoat động trường THCS Phan Đinh Phùng 18 năm thành lập


Môn Toán bấm vào đây enlightened
Môn Tiếng Anh bấm vào đây no
Môn Ngữ văn  bấm vào đâysmiley


» Ảnh Nhà Trường

tham tu tu chuyen nghiep, công ty thám tử tư, dich vu tham tu chuyen nghiep, tham tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu, thue tham tu, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty tham tu tu, dich vu tham tu, cong ty tham tu, dịch vụ thám tử, công ty thám tử, tham tu tu ha noi, thue tham tu tu, dịch vụ thám tử tư, thám tử hà nội, thám tử tư hà nội, tham tu ha noi, cong ty dich vu tham tu, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu tu ha noi uy tin, thue tham tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư giá rẻ, tham tu tu uy tin tai ha noi, công ty dịch vụ thám tử tư, công ty thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, dich vu tham tu tu gia re, dịch vụ thám tử tư hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, dich vu thue tham tu o ha noi, tham tu tu gia re, thám tử tư hà nội uy tín, dịch vụ thám tử giá rẻ, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, thám tử tư, thám tử tư, công ty thám tử tư hà nội, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, công ty thám tử tại hà nội, cong ty tham tu uy tin nhat, dich vu tham tu uy tin, thám tử tư ở hà nội, cong ty tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, van phong tham tu uy tin ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu ha noi, dich vu tham tu tu ha noi, dịch vụ thám tử uy tín, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, công ty thám tử ở hà nội, công ty thám tử uy tín, thuê thám tử tư, văn phòng thám tử tư hà nội, tham tu tu o ha noi, tham tu tai ha noi, tham tu uy tin, cong ty tham tu tu tai ha noi, dich vu tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, tham tu tu tai ha noi, văn phòng thám tử tư tại hà nội, van phong tham tu tu ha noi, van phong tham tu tai ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, van phong tham tu ha noi